1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

        Strona www.gadzety-sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
        Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę www.gadzety-sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
        Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.gadzety-sklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
            Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
            Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
            Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

        FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.gadzety-sklep.p umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
        REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
        USŁUGODAWCA – Łukasz Wydra wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą AMC Group Łukasz Wydra, adres siedziby: ul. Widna 29, 31-464 Kraków, adres do doręczeń: ul. Widna 29, 31-464 Kraków, NIP: 8661552031, REGON: 292870890, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: grzegorz.dziewonski@amcgroup.pl, tel. +48 12 411 28 29.
        USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
        NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

        Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
           - korzystanie z Formularza Kontaktowego,
           - korzystanie z Newslettera,
        Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

        Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
        - Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
        - Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
            - komputer z dostępem do Internetu,
            - dostęp do poczty elektronicznej,
            - przeglądarka internetowa,
            - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
        Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
        Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
        Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

        Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
            Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
            Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.dziewonski@amcgroup.pl
            Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
            Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
        Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
            Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.dziewonski@amcgroup.pl
            W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
            Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
            Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

        Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.zestawynaswieta.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.zestawynaswieta.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.zestawynaswieta.pl, bez zgody Usługodawcy.
        Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.zestawynaswieta.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
        W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.